Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie údajov môže začať až potom, ak je právnym základom spracovania údajov súhlas, musíte okrem informácií súhlasiť aj so spracovaním údajov.

Opatrenia na zabezpečenie údajov

Správca údajov vyhlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodným zničením a poškodením, ako aj pred zneprístupnením osobných údajov v dôsledku zmien v používanej technológii.

Spoločnosť vyberá a prevádzkuje IT nástroje slúžiace na nakladanie s osobnými údajmi pri poskytovaní služby tak, aby spracúvané údaje:

a) byť prístupný len tým, ktorí sú na to oprávnení (dostupnosť),

b) je zabezpečená jeho autenticita (autentickosť správy údajov),

c) jeho konzistentnosť je možné overiť (integrita údajov),

d) byť chránené pred neoprávneným prístupom (dôvernosť údajov).

Spoločnosť zabezpečuje ochranu bezpečnosti správy údajov technickými, organizačnými a organizačnými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany primeranú rizikám súvisiacim so správou údajov.

Spoločnosť v priebehu správy údajov

a) zachovávať mlčanlivosť: chrániť informácie tak, aby k nim mali prístup len tí, ktorí k nim majú prístup,

b) zachováva integritu: chráni presnosť a úplnosť informácií a spôsob spracovania,

c) a zabezpečiť dostupnosť: zabezpečiť, aby v prípade potreby oprávnený používateľ mal účinný prístup k požadovaným informáciám a aby boli k dispozícii prostriedky na jeho vykonanie. IT systém a sieť spoločnosti sú chránené pred počítačovým podvodom, špionážou, sabotážou, vandalizmom, požiarom a povodňami, ako aj počítačovými vírusmi a počítačovými prienikmi. Operátor zaisťuje bezpečnosť pomocou ochranných postupov na úrovni servera a aplikácie

Náhrada škody a škody

Každý, kto utrpí majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia zákona o ochrane osobných údajov, má právo na náhradu, ktorú je prevádzkovateľ alebo spracovateľ údajov povinný zaplatiť. Spracovateľ je zodpovedný, ak nedodržal povinnosti uvedené v zákone, ktoré sa konkrétne ukladajú spracovateľom údajov, alebo ak nedodržal zákonné pokyny prevádzkovateľa. Ak sú na tom istom spracúvaní údajov viacerí prevádzkovatelia alebo viacerí spracovatelia, prípadne správca aj sprostredkovateľ údajov a zodpovedajú za škodu spôsobenú pri spracúvaní údajov, zodpovedajú za celkovú škodu spoločne a nerozdielne.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je oslobodený od povinnosti zaplatiť náhradu, ak preukáže, že za škodu nezodpovedá.

Prostriedky

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ porušil akékoľvek zákonné ustanovenie o spracúvaní údajov alebo nevyhovel niektorej z jeho žiadostí, Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií môže začať prešetrenie s cieľom ukončiť údajné nezákonné spracúvanie údajov (e-mail adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Dovoľujeme si Vás tiež informovať, že v prípade porušenia zákonných ustanovení o spracúvaní údajov, alebo ak Prevádzkovateľ nevyhovie niektorej z Vašich žiadostí, môžete podať proti Prevádzkovateľovi občianskoprávnu žalobu na súde.

rokovací poriadok

Spoločnosť informuje dotknutú osobu v súlade s GDPR 15-22 maximálne do 1 (jedného) mesiaca od prijatia žiadosti. o opatreniach prijatých v reakcii na žiadosť podľa čl S prihliadnutím na zložitosť žiadosti alebo počet žiadostí, ak je to potrebné, môže byť lehota predĺžená o 2 (dva) mesiace, o čom bude Spoločnosť písomne ​​informovať dotknutú osobu do 1 (jedného) mesiaca od doručenia aplikácia. Ak dotknutá osoba zaslala svoju žiadosť elektronicky, informácie sa poskytnú aj v elektronickej forme, ak dotknutá osoba neuvedie inak.

Ak Spoločnosť na správu údajov na základe žiadosti dotknutej osoby nepodnikne žiadne kroky, informuje dotknutú osobu najneskôr do 1 (jedného) mesiaca o dôvode alebo dôvodoch nekonania a o tom, že dotknutá osoba môže podať žiadosť podať sťažnosť dozornému orgánu a podať opravný prostriedok.

Spoločnosť poskytne informácie bezplatne, pokiaľ žiadosť dotknutej osoby nie je zjavne neopodstatnená alebo vzhľadom na jej opakujúci sa charakter neprimeraná, s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytnutie požadovaných informácií alebo vykonanie požadovaného úkonu. Prevádzkovateľ môže požiadať o preplatenie týchto nákladov za primeraný poplatok alebo môže odmietnuť prijať opatrenia na základe žiadosti.

Spoločnosť môže poskytnúť kópiu osobných údajov spracúvaných dotknutou osobou v súvislosti so žiadosťou dotknutej osoby. Pokiaľ Szövegfordítás

Forrásszöveg

5 000 / 5 000

Fordítási találatok

Ak dotknutá osoba požiada o ďalšie kópie, prevádzkovateľ môže účtovať primeraný administratívny poplatok.

Úprava informácií o správe údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo zmeniť tieto informácie o správe údajov spôsobom, ktorý neovplyvní účel a právny základ spracúvania údajov. Používaním webovej stránky po tom, čo zmena nadobudne účinnosť, súhlasíte s upraveným vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Ak chce Prevádzkovateľ v súvislosti so zhromaždenými údajmi vykonať ďalšie spracúvanie údajov na iný účel, než je účel ich zhromažďovania, pred ďalším spracúvaním údajov vás bude informovať o účele spracúvania údajov a o nasledujúcich informáciách:

dobu uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie doby uchovávania; právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu a požadovať zaručenie práva; v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu; či je poskytnutie osobných údajov založené na zákone alebo zmluvnej povinnosti alebo predpokladom uzavretia zmluvy a či ste povinní poskytnúť osobné údaje a aké môžu byť dôsledky nesprístupnenia; skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak bol takýto postup použitý), vrátane profilovania, a aspoň v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takéhoto spracúvania údajov pre vás a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Právo protestovať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu z dôvodov súvisiacich s Vašou situáciou. Prevádzkovateľ v tomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že spracúvanie je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ktoré súvisia s podávaním, uplatňovaním alebo ochranou právnych nárokov. ..

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás na tento účel týka, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho obchodného získavania, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

Právo na prenosnosť

Ak sa spracúvanie údajov vykonáva automatizovane alebo ak sa spracúvanie údajov zakladá na vašom dobrovoľnom súhlase, máte právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie údajov, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, vo formáte, ktorý používa prevádzkovateľ. , ak je to technicky možné, môžete požiadať správcu údajov o prenos údajov v tejto forme inému správcovi údajov s príslušným právnym upozornením.

Automatizované rozhodovanie

Máte právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie (vrátane profilovania) založené výlučne na automatizovanom spracúvaní údajov, ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne dotýkalo. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane prinajmenšom práva dotknutej osoby požadovať ľudský zásah, vyjadriť svoj názor a namietať proti rozhodnutie.

Vyššie uvedené neplatí, ak rozhodnutie:

Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom údajov; Umožňuje vám to právo EÚ alebo členského štátu vzťahujúce sa na Prevádzkovateľa údajov, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; alebo na základe vášho výslovného súhlasu.

Ak prevádzkovateľ z akéhokoľvek zákonného dôvodu zverejnil osobné údaje, ktoré o vás spracúva, a je povinný ich z niektorého z vyššie uvedených dôvodov vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení na zverejnenie údajov, pričom zohľadní dostupnú technológiu a náklady na implementáciu.ostatní správcovia údajov, že ste požiadali o vymazanie odkazov na predmetné osobné údaje alebo o kópiu či duplikát týchto osobných údajov.

Vymazanie sa neuplatňuje, ak sa vyžaduje spracovanie údajov:

výkonu práva na slobodu prejavu a informácií Szövegfordítás

Forrásszöveg

5 000 / 5 000

Fordítási találatok

na účely; na splnenie povinnosti podľa práva EÚ alebo členského štátu spracúvať osobné údaje (napríklad fakturáciu, keďže vedenie účtu vyžaduje zákon) alebo vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; na podanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (napr. ak má prevádzkovateľ voči vám pohľadávku a doteraz ju nesplnil, alebo ak sa spracúva sťažnosť spotrebiteľa alebo spracúvanie údajov).

Ak je spracúvanie obmedzené, možno tieto osobné údaje s výnimkou ich uchovávania spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo dôležitý verejný záujem Únie alebo členského štátu.

Správca údajov vás bude o zrušení obmedzenia spracúvania údajov informovať vopred (najmenej 3 pracovné dni pred zrušením obmedzenia).

Právo vymazať – zabudnúť

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak existuje niektorý z nasledujúcich dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ zhromaždil alebo inak spracúval; odvoláte svoj súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie; Namietate proti spracovaniu založenému na oprávnenom záujme a neexistuje žiadny prevažujúci oprávnený dôvod (t. j. oprávnený záujem) na spracovanie údajov, osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva nezákonne, musia byť vymazané, aby sa splnila táto povinnosť .

Účelom uplatnenia tohto práva môže byť zistenie a overenie zákonnosti spracúvania údajov, preto si Prevádzkovateľ v prípade opakovaných žiadostí o informácie môže za splnenie informácií účtovať primeraný poplatok.

Prístup k osobným údajom zabezpečuje Prevádzkovateľ tak, že Vám spracúvané osobné údaje a informácie zašle e-mailom po Vašej identifikácii. Ak máte registráciu, poskytneme vám prístup, aby ste si mohli prezerať a overovať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, po prihlásení sa do vášho používateľského účtu.

Vo svojej žiadosti uveďte, či žiadate o prístup k osobným údajom alebo informáciám o vašom spracúvaní.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ na požiadanie bezodkladne opravil nepresné osobné údaje o Vás.

Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo na žiadosť správcu údajov obmedziť spracúvanie údajov, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

namietate správnosť vašich osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožňuje správcovi údajov overiť správnosť vašich osobných údajov, ak je možné presné údaje zistiť ihneď, obmedzenie sa neuskutoční; spracúvanie je nezákonné, ale namietate proti vymazaniu údajov z akéhokoľvek dôvodu (napríklad preto, že údaje sú pre vás dôležité na uplatnenie právneho nároku), teda nežiadate o vymazanie údajov, ale o obmedzenie jeho použitie; Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel spracúvania údajov, ale Vy ich požadujete na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov; alebo vznesiete námietku proti spracúvaniu údajov, ale spracúvanie údajov môže odôvodňovať aj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pričom v takom prípade sa spracúvanie údajov obmedzí, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Na sťažnosti súvisiace so správou údajov odpovie Správca údajov najneskôr do 30 dní.

Právo odvolať súhlas

Svoj súhlas so spracovaním údajov máte právo kedykoľvek odvolať, pričom v takom prípade budú poskytnuté údaje z našich systémov vymazané. Upozorňujeme však, že v prípade nevybavenej objednávky môže mať zrušenie za následok, že vám nebudeme môcť doručiť. Okrem toho, ak sa nákup už uskutočnil, nebudeme môcť vymazať vaše fakturačné údaje z našich systémov v súlade s účtovnými zásadami a ak nám dlhujete dlh, môžeme vaše údaje spracovať v prípade odstúpenia od súhlas.

Prístup k osobným údajom

Máte právo získať spätnú väzbu od správcu údajov o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú údaje spracúvané, máte právo:

získať prístup k spracúvaným osobným údajom a informovať prevádzkovateľa o nasledujúcich informáciách:

účely správy údajov;

kategórie osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú;

informácie o príjemcoch v Szövegfordítás

Forrásszöveg

5 000 / 5 000

Fordítási találatok

kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľom;

plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto obdobia;

právo požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu;

právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

ak údaje neboli zhromaždené od vás, všetky dostupné informácie o ich zdroji;

skutočnosť automatizovaného rozhodovania (ak bol takýto postup použitý), vrátane profilovania, a aspoň v týchto prípadoch zrozumiteľné informácie o použitej logike a význame takéhoto spracúvania údajov pre vás a očakávaných dôsledkoch pre vás.

Spoločnosť zabezpečuje, že e-maily na marketingové účely je možné kedykoľvek bezplatne odhlásiť. Používateľ môže požiadať o odvolanie súhlasu zaslaním správy na ayuraherbal@ayuraherbal.eu a poštou na 4030 Debrecen Galamb utca.

Správa údajov súvisiacich so zasielaním newsletterov

Proces správy údajov sa vykonáva za účelom zasielania newsletterov.

Dáta spravované

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie správy údajov

Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas Prevádzkovateľovi údajov prihlásením sa na odber newsletteru [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Dáta spravované

Údaje spracovávané súbormi cookie uvedené v informáciách o súboroch cookie.

Trvanie správy údajov

Doba uchovávania údajov daného súboru cookie, viac informácií nájdete tu:

Všeobecné informácie o súboroch cookie Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informácie Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sk

Facebook info:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas na to, aby ste Prevádzkovateľovi poskytli používanie webovej stránky [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia].

Spracovanie údajov na iné účely

Údaje našich zákazníkov uchovávame a používame v súlade s ustanoveniami tohto Prospektu, keď sú kontaktovaní e-mailom alebo keď sú nám zaslané informácie inou formou, keď sa zaregistrujú alebo zadajú objednávku na našej webovej stránke. V záujme zachovania bezpečnosti údajov uchovávame a používame tieto údaje a ďalšie technické informácie v rozsahu potrebnom na trestné stíhanie, ak sa obsah www.ayuralife.eu použije na nevhodné alebo nesprávne, neetické účely v rámci nezákonnej činnosti. , v v prípade útoku na náš IT systém. Keď prenášame osobné údaje našich zákazníkov spracovateľovi údajov, ayuralife.eu zodpovedá za dodržiavanie týchto zákonných požiadaviek týkajúcich sa spracovania údajov. Údaje budú preto odovzdané iba poskytovateľom služieb, s ktorými sme uzatvorili zmluvu na účely spracovania údajov a ktorí sa v tejto zmluve zaväzujú k ochrane prijatých osobných údajov.

Dotknuté osoby, ktoré nie sú uvedené v tomto Prospekte, budú informované dotknutými osobami v čase zberu údajov.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Prevádzkovateľ musí vyhovieť písomným žiadostiam o údaje úradov na základe zákonného splnomocnenia. Správca údajov informuje o dátových prenosoch v Infotv. V súlade s § 15 ods. 2 až 3 prevádzkovateľ vedie záznamy (ktorému orgánu, aké osobné údaje, na akom právnom základe, kedy ich prevádzkovateľ prenáša), ktorých obsah prevádzkovateľ poskytne na požiadanie, pokiaľ jej zverejnenie nevylučuje zákon.

Príjemcovia osobných údajov

Spracovanie údajov na uchovávanie osobných údajov

Meno spracovateľa údajov: AYURA HERBAL Kft.

Kontaktné údaje spracovateľa údajov: 4030 Debrecen Galamb utca 3.

Telefónne číslo: 0036204552555

E-mailová adresa: ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Sídlo: 4030 Debrecen Epreskert utca 2.

Webstránka: www.ayuralife.eu

Spracovateľ uchováva osobné údaje na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Nemáte prístup k osobným údajom.

Činnosti spracovania údajov súvisiace s newslettermi

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: AYURA HERBAL Kft.

Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém: 4030 Debrecen Epreskert utca 2.

Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém: 0036204552555

E-mailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém je ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Webová stránka spoločnosti vydávajúcej newsletter: www.ayuralife.eu

Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Spracovateľ pritom poskytne meno a e-mailovú adresu dotknutej osoby

Szövegfordítás

Forrásszöveg

5 000 / 5 000

Fordítási találatok

v rozsahu potrebnom na zasielanie newsletteru.

Spracovanie údajov súvisiacich s online platbou

Meno spracovateľa údajov: CIB Bank Zrt.

Sídlo spracovateľa údajov: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Telefónne číslo spracovateľa údajov: 061424242

E-mailová adresa spracovateľa údajov: cib@cib.hu

Webová stránka spracovateľa: www.cib.hu

Spracovateľ údajov sa podieľa na realizácii Online platby na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov. Spracovateľ pritom spracúva fakturačné meno a adresu dotknutej osoby, číslo objednávky a dátum v rámci občianskoprávnej premlčacej doby.

V prípade platieb bankovou kartou spracúva údaje o platobných transakciách kartou CIB Bank Zrt. Rozsah spracúvaných údajov: IČO platiteľa, suma transakcie, dátum a čas transakcie. Naša spoločnosť nespracúva, nezhromažďuje ani neuchováva žiadne údaje o karte potrebné pre platobnú transakciu a nemá k týmto údajom žiadnym spôsobom prístup.

Pravidlá správy údajov CIB Bank Zrt.: dostupné na webovej stránke www.cib.hu.

Spracovanie údajov súvisiace s príjemnou platbou kartou

V prípade peknej platby kartou spracúvajú údaje o platobnej transakcii kartou OTP Banka Plc., MKB a K&H Bank. Rozsah spracúvaných údajov: IČO platiteľa, suma transakcie, dátum a čas transakcie.

Vaše práva pri správe údajov

Počas doby spracúvania údajov máte v súlade s ustanoveniami vyhlášky nasledovné práva:

právo odvolať súhlas, právo na opravu prístupu k osobným údajom a údajom súvisiacim so spracúvaním údajov, obmedzenie spracúvania údajov, právo odvolať právo na protest, právo na prenosnosť.

Správa údajov súvisiacich s internetovým obchodom

Tento dokument obsahuje všetky relevantné informácie o správe údajov súvisiace s prevádzkou a prevádzkou internetového obchodu v súlade so Všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len: Nariadenie GDPR) a CXII. TV. (ďalej: Info TV.). https://admin.fogyasztobarat.hu/hud/images/sutik.png

Informácie o používaní cookies

čo je to cookie?

Správca údajov používa pri návšteve webovej stránky takzvané cookies. Informačný balík pozostávajúci zo súborov cookie a listov, ktoré naša webová stránka posiela do vášho prehliadača, aby sa uložili určité nastavenia, čím sa uľahčí používanie našej webovej stránky a pomôže sa zhromaždiť niektoré relevantné štatistické informácie o našich návštevníkoch.

Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré však obsahujú jedinečný identifikátor – tajnú, náhodne vygenerovanú postupnosť čísel – ktoré vaše zariadenie ukladá, čím zabezpečuje vašu identitu. Prevádzková doba každého súboru cookie (súboru cookie) je popísaná v príslušnom popise každého súboru cookie (súboru cookie).

Napríklad nastavenia zobrazovania funkcie košíka. Súbor cookie obsahuje jasnú kombináciu písmen / číslic, ktorá identifikuje prehliadač používaný používateľom. Tieto súbory cookie sú iba dočasne uložené v počítači používateľa a prenášajú sa do IT zariadení spoločnosti len vtedy, keď používateľ navštívi našu stránku.

Účelom tohto typu správy údajov je identifikovať používateľov, rozlišovať medzi nimi, identifikovať aktuálny pracovný tok používateľov, ukladať počas neho poskytnuté údaje, predchádzať strate údajov a vykonávať webové analytické merania.

Používateľ môže pomocou nastavení vo svojom prehliadači kontrolovať, mazať a určovať, ako sa ukladajú cookies na jeho počítači.

Používanie cookies je so súhlasom dotknutého užívateľa. Rozsah spravovaných údajov: dátum, čas, predtým navštívená stránka.

Správa údajov trvá maximálne 5 rokov.

Ak používateľ zakáže používanie cookies vo svojom prehliadači, môže to znamenať, že niektoré funkcie webovej stránky alebo internetového obchodu spoločnosti budú obmedzené alebo pre nich nebudú vôbec dostupné.

Právne pozadie a právny základ cookies:

Právnym základom spracovania údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia je váš súhlas.

Údaje spracúvané za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia

V dôsledku uzatvorenia a plnenia zmluvy môže nastať niekoľko prípadov správy údajov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že spracúvanie údajov súvisiacich s vybavovaním reklamácií a správou záruky bude prebiehať len v prípade, ak si uplatníte niektoré z týchto práv.

Ak cez webshop nenakupujete, ste iba návštevníkom webshopu, môže sa na vás vzťahovať to, čo sa píše o správe údajov na marketingové účely.

Spracúvanie údajov za účelom uzavretia zmluvy a jej podrobnejšieho plnenia:

Kontakt

Napríklad, ak nás kontaktujete e-mailom, osobne alebo telefonicky s otázkou na produkt. Predbežný kontakt nie je povinný, môžete si ho kedykoľvek objednať z e-shopu.

Ak kontaktujete našu spoločnosť na e Szövegfordítás

Forrásszöveg

5 000 / 5 000

Fordítási találatok

Ako náš správca údajov uchovávame všetky prichádzajúce e-maily spolu s menom odosielateľa, e-mailovou adresou, dátumom, časom a ďalšími osobnými údajmi zaznamenanými v správe po dobu maximálne 5 rokov odo dňa komunikácie a následne ich vymažeme. .

Dáta spravované

Informácie, ktoré ste poskytli počas kontaktu.

Trvanie správy údajov

Údaje budeme spracovávať len do ukončenia kontaktu.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas, ktorý poskytujete správcovi údajov tým, že nás kontaktujete. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia]

Registrácia na webovej stránke

Uložením údajov poskytnutých pri registrácii môže Prevádzkovateľ poskytnúť pohodlnejšiu službu (napr. pri opätovnom nákupe nemusia byť údaje dotknutej osoby zadávané znova). Registrácia nie je podmienkou zmluvy

Dáta spravované

Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vlastnosti zakúpeného produktu a dátum nákupu.

Trvanie správy údajov

Do odvolania vášho súhlasu.

Právny základ pre správu údajov

Váš dobrovoľný súhlas prevádzkovateľovi pri registrácii [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia]

Spracovanie objednávky

Počas spracovania objednávok sú potrebné činnosti správy údajov za účelom plnenia zmluvy.

Dáta spravované

Počas správy údajov Správca údajov spravuje vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, charakteristiku zakúpeného produktu, číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak ste v internetovom obchode zadali objednávku, správa údajov a poskytovanie údajov je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Trvanie správy údajov

Údaje budú spracované po dobu 5 rokov v súlade s občianskoprávnou premlčacou dobou.

Právny základ pre správu údajov

Plnenie zmluvy. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]

Vystavenie faktúry

Proces správy údajov prebieha za účelom vystavenia faktúry v súlade s obsahovými a formálnymi náležitosťami predpísanými príslušnými právnymi predpismi a splnením povinnosti viesť účtovnú evidenciu. The St. Podľa § 169 ods. 1 až 2 sú spoločnosti povinné uchovávať účtovný doklad, ktorý priamo a nepriamo podporuje účtovnú evidenciu.

Dáta spravované

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie správy údajov

Vystavené faktúry vystavuje zákon. Podľa § 169 ods. 2 sa musí uchovávať 8 rokov odo dňa vystavenia faktúry.

Právny základ pre správu údajov

Zákon CXXVII z roku 2007 o dani z pridanej hodnoty. Vyhotovenie faktúry je podľa § 159 ods. 1 povinné a musí byť uchovávané 8 rokov podľa § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve [správa údajov podľa § 6 ods. 1 písm. c) písm. vyhláška].

Správa dát súvisiacich s prepravou tovaru

Právnym základom pre prenos údajov je Infotv. § 6 ods. 6, ako aj dobrovoľný súhlas dotknutej osoby a s ohľadom na našich prepravných partnerov, Postatv. § 54 ods.

Proces správy údajov prebieha za účelom doručenia objednaného produktu.

V súvislosti s plnením objednávok odovzdávame osobné údaje a dodacie údaje logistickým spoločnostiam, ktoré sú zmluvne dohodnuté na dodanie produktov, ako spracovatelia údajov:

Dáta spravované

Meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Trvanie správy údajov

Prevádzkovateľ spracúva údaje po dobu doručovania objednaného tovaru.

Právny základ pre správu údajov

Plnenie zmluvy [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia].

Príjemcovia a spracovatelia údajov spracovania údajov súvisiacich s prepravou tovaru

Meno príjemcu: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.

Adresa príjemcu: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefónne číslo príjemcu: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa príjemcu je info@gls-hungary.com

Webová stránka príjemcu: https://gls-group.eu/EN/hu/home

Kuriérska služba sa podieľa na doručení objednaného tovaru na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov. Kuriérska služba nakladá s prijatými osobnými údajmi v súlade s pokynmi na ochranu údajov dostupnými na jej webovej stránke v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Účelom prenosu údajov spracovateľom údajov je doručenie zakúpeného produktu, platba a dohodnutie sa. Rozsah poskytnutých údajov: meno príjemcu, adresa, telefónne číslo a hodnota objednávky.

Doba správy údajov trvá do vysporiadania sa s poskytovateľom služby.

Vybavovanie záručných a pozáručných reklamácií

Čo sa týka záruky a reklamácií, 19/2014. (IV. 29.) Rozhoduje vyhláška NGM.

Dáta spravované

Pri vybavovaní záručných a záručných reklamácií aj 19/2014. (IV. 29.) Rozhoduje vyhláška NGM.

V súlade s vyhláškou v súvislosti s nami predávanými výrobkami vyhotovujeme protokol o nám nahlásenej záruke alebo záručnej reklamácii, v ktorom je zaznamenané:

a) svoje meno, adresu a vyhlásenie o súhlase byť viazaný protokolom r Szövegfordítás

Forrásszöveg

5 000 / 5 000

Fordítási találatok

spracúvať vaše zaznamenané údaje tak, ako je to stanovené v Nariadení,

b) názov a kúpnu cenu hnuteľného majetku predávaného na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami,

c) dátum plnenia zmluvy,

d) dátum oznámenia záruky alebo reklamácie,

e) popis problému,

f) právo, ktoré chcete uplatniť v rámci svojej záruky alebo záručného nároku, a

g) spôsob vybavenia záruky alebo záručnej reklamácie alebo dôvod zamietnutia reklamácie alebo práva na uplatnenie podľa nej.

Ak od vás dostaneme zakúpený produkt, musíme vydať potvrdenie o prevzatí, v ktorom bude uvedené:

a) vaše meno a adresu,

b) informácie potrebné na identifikáciu produktu a problému s ním,

c) dátum prijatia produktu a

d) dátum, kedy môžete dostať opravený / vymenený produkt.

Trvanie správy údajov

Podnik uchováva záznam o záruke alebo reklamácii spotrebiteľa po dobu troch rokov odo dňa jej uplatnenia a na požiadanie ju predloží kontrolnému orgánu.

Právny základ pre správu údajov

Právnym základom spracúvania údajov je 19/2014. (IV. 29.) Vyhláška NGM [4. § 1 a § 6 ods. 1] [spracúvanie údajov podľa § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky].

Vybavovanie iných sťažností spotrebiteľov

Na vybavovanie sťažností spotrebiteľov je zavedený proces správy údajov. Ak ste nám podali sťažnosť, správa údajov a poskytovanie údajov je nevyhnutné.

Dáta spravované

Meno zákazníka, telefónne číslo, emailová adresa, obsah reklamácie.

Trvanie správy údajov

Záručné nároky sú podľa zákona o ochrane spotrebiteľa zachované po dobu 5 rokov.

Právny základ pre správu údajov

Ak u nás podáte sťažnosť, CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17 / A. § (7) sme povinní reklamáciu uchovávať 5 rokov [spracúvanie údajov podľa § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky].

Údaje spracúvané v súvislosti s overiteľnosťou súhlasu

Počas registrácie, objednávania a prihlásenia sa na odber noviniek IT systém ukladá IT údaje súvisiace so súhlasom pre neskoršie overenie.

Dáta spravované

Dátum súhlasu a IP adresa dotknutej osoby.

Trvanie správy údajov

Vzhľadom na zákonné požiadavky musí byť súhlas možné neskôr overiť, takže doba uchovávania údajov bude uložená do uplynutia doby spracúvania údajov.

Právny základ pre správu údajov

Túto povinnosť stanovuje článok 7 ods. 1 nariadenia. [Spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia]

Správa údajov na reklamné účely

Môžete sa tiež prihlásiť na odber noviniek spoločnosti na webovej stránke spoločnosti.

Účelom správy údajov je zasielanie e-mailových noviniek o prípadných špeciálnych ponukách záujemcom, vrátane komerčnej inzercie a informácií o produktoch.

Právnym základom spracovania údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, spoločnosti Eker. TV. a príslušnými ustanoveniami zákona č.

V tomto kruhu správca údajov narába s nasledujúcimi údajmi: meno, dátum, čas, e-mailová adresa, IP adresa.

Trvanie správy údajov:

do odvolania súhlasu dotknutej osoby

Vami poskytnuté osobné údaje Spoločnosť nebude overovať. Za správnosť poskytnutých informácií nesiete výhradnú zodpovednosť. Keď zadáte svoju e-mailovú adresu, nesiete výhradnú zodpovednosť za to, že službu využívate z uvedenej e-mailovej adresy. Všetku zodpovednosť za prihlásenie na danú e-mailovú adresu nesie výlučne používateľ, ktorý si e-mailovú adresu zaregistroval.

Účel a podmienky správy údajov

Osobné údaje možno spracúvať len na konkrétny účel, a to za účelom uplatnenia práva a splnenia povinnosti. Spracúvať možno len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na daný účel spracovania údajov a sú na tento účel vhodné. Osobné údaje možno spracúvať len v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Spracúvanie údajov súvisiacich s činnosťou spoločnosti je primárne založené na dobrovoľnom súhlase a príslušných právnych predpisoch. V prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch však zákon ukladá povinnosť nakladať, uchovávať a prenášať súbor poskytnutých údajov. V takom prípade budeme priamo informovať dotknutú osobu.

Na súhlas zákonného zástupcu mladistvého, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, nie je potrebný súhlas ani následné schválenie jeho zákonného zástupcu.

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku, keď sa zaregistrujete alebo prihlásite, alebo keď si objednáte produkt alebo službu prostredníctvom našej webovej stránky, ako to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto dokumentom len s vaším výslovným súhlasom.

Registrácia do nášho internetového obchodu

Szövegfordítás

Forrásszöveg

4 553 / 5 000

Fordítási találatok

Účelom správy údajov je sledovanie objednávok a nákupov vo webovom obchode, vystavenie faktúry, evidencia zákazníkov, rozlišovanie zákazníkov, vybavovanie objednávok, dokladovanie nákupov a platieb, plnenie účtovných povinností, kontakt so zákazníkmi, analýza zvykov zákazníkov, cielený servis, vysporiadanie sa s partnermi, priame marketingové (EDM) dopyty a informácie o aktuálnych informáciách a ponukách.

Trvanie správy údajov:

pri príspevkoch priameho marketingu do odvolania súhlasu užívateľa, pri profilových údajoch 4 (štyri) roky od posledného prihlásenia, pri nákupných údajoch Aud. TV. Podľa § 169 ods. 2 na 8 (osem) rokov.

Firemné údaje prevádzkovateľa údajov:

Názov spoločnosti: AYURA HERBAL Kft.

Sídlo: 4030 Debrecen, Epreskert utca 2.

Telefónne číslo: +36 20 455 2555

Webstránka: www.ayuralife.eu

Daňové číslo: 23586970-2-09

IČO: 09-09-022061

Podrobnosti o hostiteľskej spoločnosti (spoločnostiach):

Názov spoločnosti: ShopRenter.hu Kft.

Sídlo: 12928 Debrecen, Kassai út.

Telefónne číslo: + 36-1 / 234-5012

Webstránka: https://shoprenter.hu

Daňové číslo: 23174108-2-09

IČO: 09 09 020636

Vyžiadajte si informácie o ochrane osobných údajov:

Ak máte akékoľvek požiadavky alebo otázky týkajúce sa nášho spracovania údajov, môžete svoju žiadosť zaslať poštou alebo osobne na adresu 3 Galamb utca, 4030 Debrecen alebo elektronicky na ayuraherbal@ayuraherbal.eu.

Vaše odpovede zašleme do 30 dní na vami uvedenú adresu.

Rozsah údajov spravovaných našou spoločnosťou

Osobné údaje: akékoľvek údaje, závery, ktoré sa majú vyvodiť z údajov alebo informácií, z ktorých možno priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Môže to byť napríklad meno dotknutej osoby alebo konkrétne číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov týkajúcich sa fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity fyzickej osoby. .

Pri registrácii alebo nákupe v našom internetovom obchode budú z vašich osobných údajov zaznamenané nasledujúce osobné údaje, ktoré nám poskytnete:

vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dodaciu a fakturačnú adresu, prihlasovacie údaje a informácie o používateľskom účte vrátane vášho používateľského mena, hesla a jedinečného ID používateľa, podrobností o vašich predchádzajúcich nákupoch, nastavení súborov cookie.

Dátum prijatia: 28.01.2022

1. Úvod

Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú obchodné podmienky súvisiace so správou údajov internetového obchodu prevádzkovaného pod doménou www.ayuralife.eu. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetového obchodu – a tým aj správcom údajov – je AYURA HERBAL Kft. (ďalej len Spoločnosť).

Prvoradým cieľom Spoločnosti je chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a návštevníkov webovej stránky vždy zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom. Spoločnosť zaobchádza s osobnými údajmi aktuálne, dôverne a považuje za mimoriadne dôležité rešpektovať právo svojich zákazníkov na sebaurčenie informácií a prijať všetky bezpečnostné, technické a podnikové opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť dáta.

Spoločnosť nižšie popisuje svoje zásady správy údajov a prezentuje očakávania, ktoré sformulovala a presadila voči sebe ako prevádzkovateľovi údajov a svojim partnerom ako prevádzkovateľom údajov a spracovateľom údajov.

Naše zásady ochrany údajov sú v súlade s platnou domácou legislatívou a legislatívou EÚ o ochrane údajov, najmä s týmito:

2011 CXII. Zákon V. o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií (infozákon), Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) č. 2016/679, ďalej len: GDPR), V. zákon z roku 2013 – o Občiansky zákonník (Občiansky zákonník), 1999 LXXVI. Zákon o autorskom práve (Szjt.), CLV. Zákon – o ochrane spotrebiteľa (Fgytv.), 1998 XIX. Zákon CVIII z roku 2001 o trestnom konaní (Be.), zákon C z roku 2000 o účtovníctve (zákon o účtovníctve) Zákon CXXXIII z roku 2005 o elektronických komunikačných službách a niektorých otázkach súvisiacich so službami informačnej spoločnosti (Eker. zákon), zákon CXXXIII z roku 2005 o elektronických komunikáciách (Eht.) Zákon XLVIII z roku 2008 o pravidlách ochrany osôb a majetku a pravidlách súkromného vyšetrovania (SZVMt.) Zákon – o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomickej reklamy (gr.), zákon 2012 – o Zákonníku práce (Mt.), zákon CLIX z roku 2012 Zákon o poštových službách (poštový zákon).

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnyVissza a termékekhez!
    Call Now Button