Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování údajů může začít až poté, pokud je právním základem pro zpracování údajů souhlas, musíte kromě informací také souhlasit se zpracováním údajů.

Opatření pro zabezpečení dat

Správce údajů prohlašuje, že přijal příslušná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i před náhodným zničením a poškozením a před znepřístupněním v důsledku změn používaných technologií.

Společnost vybírá a provozuje IT nástroje sloužící k nakládání s osobními údaji při poskytování služby tak, aby zpracovávané údaje:

a) být přístupný pouze osobám, které k tomu mají právo (dostupnost),

b) je zajištěna jeho autenticita (autenticita správy dat),

c) jeho konzistenci lze ověřit (integrita dat),

d) být chráněna před neoprávněným přístupem (důvěrnost údajů).

Společnost zajišťuje ochranu bezpečnosti správy dat technickými, organizačními a organizačními opatřeními, která poskytují úroveň ochrany odpovídající rizikům souvisejícím se správou dat.

Společnost v průběhu správy dat

a) zachovávat mlčenlivost: chránit informace tak, aby k nim měli přístup pouze ti, kteří k nim mají přístup,

b) zachovává integritu: chrání správnost a úplnost informací a způsob zpracování,

c) a zajistit dostupnost: zajistit, aby v případě potřeby oprávněného uživatele měl účinný přístup k požadovaným informacím a aby byly k dispozici prostředky k tomu. IT systém a síť společnosti jsou chráněny před počítačově podporovanými podvody, špionáží, sabotáží, vandalismem, požáry a povodněmi, jakož i před počítačovými viry a počítačovými průniky. Operátor zajišťuje bezpečnost pomocí postupů ochrany na úrovni serveru a aplikace

Odškodnění a náhrada škody

Každý, kdo utrpí majetkovou nebo nemajetkovou újmu v důsledku porušení zákona o ochraně osobních údajů, má právo na náhradu, kterou je povinen uhradit správce údajů nebo zpracovatel údajů. Zpracovatel je odpovědný, pokud nedodržel povinnosti uvedené v zákoně, které jsou konkrétně uloženy zpracovatelům údajů, nebo pokud nedodržel zákonné pokyny správce údajů. Je-li na stejném zpracování údajů zapojeno několik správců údajů nebo více zpracovatelů údajů, případně správce i zpracovatel údajů, kteří odpovídají za škodu způsobenou při zpracování údajů, odpovídají za celkovou škodu společně a nerozdílně.

Správce nebo zpracovatel je zproštěn povinnosti zaplatit náhradu, pokud prokáže, že za škodu neodpovídá.

Léky

Pokud se domníváte, že správce údajů porušil jakékoli zákonné ustanovení o zpracování údajů nebo nevyhověl některé z jeho žádostí, může Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací zahájit šetření k ukončení údajného nezákonného zpracování údajů (e-mail adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Rádi bychom vás také informovali, že v případě porušení zákonných ustanovení o zpracování údajů nebo pokud Správce nevyhoví některé z vašich žádostí, můžete podat proti správci občanskoprávní žalobu u soudu.

Pravidla procedury

Společnost informuje subjekt údajů v souladu s GDPR 15-22 maximálně do 1 (jednoho) měsíce od obdržení žádosti. o opatřeních přijatých v reakci na žádost podle čl S přihlédnutím ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí může být v případě potřeby lhůta prodloužena o 2 (dva) měsíce, o čemž Společnost písemně informuje subjekt údajů do 1 (jednoho) měsíce od obdržení Aplikace. Pokud subjekt údajů zaslal svou žádost elektronicky, poskytne se informace rovněž v elektronické podobě, pokud subjekt údajů nestanoví jinak.

Pokud Společnost pro správu údajů nepodnikne opatření na základě žádosti subjektu údajů, informuje subjekt údajů nejpozději do 1 (jednoho) měsíce o důvodu nebo důvodech nečinnosti a o tom, že subjekt údajů může podat stížnost podat stížnost u dozorového úřadu a obrátit se na něj.

Společnost poskytne informace bezplatně, pokud není žádost subjektu údajů zjevně neopodstatněná nebo vzhledem ke své opakující se povaze nepřiměřená, s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí požadovaných informací nebo provedení požadovaného opatření. Správce může požadovat náhradu těchto nákladů za přiměřený poplatek, nebo může odmítnout vyřízení žádosti.

Společnost může poskytnout kopii osobních údajů zpracovávaných subjektem údajů v souvislosti s žádostí subjektu údajů. Pokud Pokud si subjekt údajů vyžádá další kopie, může správce účtovat přiměřený správní poplatek.

Úprava informací pro správu dat

Správce údajů si vyhrazuje právo upravit tyto informace o správě údajů způsobem, který neovlivní účel a právní základ zpracování údajů. Používáním webových stránek poté, co změna vstoupí v platnost, přijímáte upravené Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud si Správce údajů přeje provést další zpracování údajů v souvislosti se shromážděnými údaji za jiným účelem, než je účel jejich shromažďování, informuje vás před dalším zpracováním údajů o účelu zpracování údajů a následujících informacích:

dobu uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro její určení; právo požadovat po správci přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu a požadovat zaručení práva; v případě zpracování údajů na základě souhlasu právo svůj souhlas kdykoli odvolat, právo podat stížnost u dozorového úřadu; zda je poskytnutí osobních údajů založeno na právním předpisu nebo smluvní povinnosti nebo předpokladu pro uzavření smlouvy a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout a jaké mohou být možné důsledky jejich nezveřejnění; skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud byl takový postup použit), včetně profilování, a alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a významu takového zpracování údajů pro vás a očekávaných důsledcích pro vás.

Právo protestovat

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu z důvodů souvisejících s Vaší situací. Správce v tomto případě nesmí osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže, že zpracování je odůvodněno závažnými oprávněnými důvody, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami nebo které se týkají podávání, vymáhání nebo ochrany právních nároků. ..

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získávání obchodních vztahů, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento účel, včetně profilování, pokud souvisí s přímým získáváním obchodních vztahů. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého obchodního získávání, osobní údaje již nesmí být pro tento účel zpracovávány.

Právo na přenositelnost

Pokud je zpracování údajů prováděno automatizovaně nebo je-li zpracování údajů založeno na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o obdržení údajů, které poskytnete správci údajů, ve formátu používaném správcem údajů. , je-li to technicky proveditelné, můžete požádat správce údajů o předání údajů v této podobě jinému správci údajů s příslušným právním upozorněním.

Automatizované rozhodování

Máte právo na to, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí (včetně profilování) založené výhradně na automatizovaném zpracování údajů, které by pro vás mělo právní účinky nebo by se vás obdobně dotklo. V takových případech správce údajů přijme vhodná opatření k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva subjektu údajů požadovat lidský zásah, vyjádřit svůj názor a vznést námitku proti rozhodnutí.

Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí:

Nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a Správcem údajů; Umožňuje vám to právo EU nebo členského státu platné pro správce údajů, které rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo na základě vašeho výslovného souhlasu.

Pokud správce z jakéhokoli zákonného důvodu sdělil osobní údaje, které o vás zpracováváme, a je povinen je vymazat z některého z výše uvedených důvodů, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby údaje zpřístupnil, přičemž vezme v úvahu dostupné technologie a náklady na implementaci. jiní správci údajů, že jste požádali o vymazání odkazů na dotyčné osobní údaje nebo o kopii či duplikát těchto osobních údajů.

Výmaz se nepoužije, pokud je vyžadováno zpracování údajů:

výkonu práva na svobodu projevu a informací za účelem; ke splnění povinnosti podle práva EU nebo členského státu zpracovávat osobní údaje (např. fakturaci, neboť vedení účtu vyžaduje zákon) nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci; k podání, vymáhání nebo obhajobě právních nároků (např. pokud má Správce vůči vám pohledávku a dosud ji nesplnil, nebo se zpracovává stížnost spotřebitele nebo na zpracování údajů).

V případě omezení zpracování lze tyto osobní údaje zpracovávat, s výjimkou uložení, pouze se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důležitý veřejný zájem Unie nebo členského státu.

Správce údajů vás bude o zrušení omezení zpracování údajů informovat předem (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení).

Právo smazat – zapomenout

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje, pokud existuje některý z následujících důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly správcem údajů shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; Vznesete námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu a neexistuje žádný převažující oprávněný důvod (tj. oprávněný zájem) pro zpracování údajů, osobní údaje byly Správcem zpracovány protiprávně, musí být pro splnění této povinnosti vymazány .

Účelem uplatnění tohoto práva může být zjištění a ověření zákonnosti zpracování údajů, proto může Správce v případě opakovaných žádostí o informace účtovat za splnění informací spravedlivý poplatek.

Přístup k osobním údajům zajišťuje Správce tak, že Vám po Vaší identifikaci zašle zpracovávané osobní údaje a informace na e-mail. Pokud máte registraci, poskytneme vám přístup, abyste si mohli prohlédnout a ověřit osobní údaje, které o vás zpracováváme, po přihlášení do vašeho uživatelského účtu.

Ve své žádosti prosím uveďte, zda požadujete přístup k osobním údajům nebo informacím o vašem zpracování.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce na požádání neprodleně opravil nepřesné osobní údaje o vás.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na žádost Správce údajů omezit zpracování údajů, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

Popíráte přesnost vašich osobních údajů, v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která umožňuje správci údajů ověřit přesnost vašich osobních údajů, pokud lze přesné údaje zjistit okamžitě, k omezení nedojde; zpracování je nezákonné, ale vznesete námitku proti vymazání údajů z jakéhokoli důvodu (například proto, že jsou pro vás údaje důležité pro uplatnění právního nároku), nepožadujete tedy vymazání údajů, ale omezujete jeho použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely určeného zpracování údajů, ale vy je požadujete pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků; nebo vznesete námitku proti zpracování údajů, ale oprávněný zájem správce údajů může také odůvodnit zpracování údajů, přičemž v takovém případě bude zpracování údajů omezeno, dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Na stížnosti související se správou údajů odpoví Správce údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat, v takovém případě budou poskytnuté údaje z našich systémů vymazány. Upozorňujeme však, že v případě nevyřízené objednávky může mít zrušení za následek, že vám nebudeme moci doručit. Kromě toho, pokud již k nákupu došlo, nebudeme moci vymazat vaše fakturační údaje z našich systémů v souladu s účetními zásadami, a pokud nám dlužíte dluh, můžeme vaše údaje zpracovat v případě odstoupení od smlouvy. souhlas.

Přístup k osobním údajům

Máte právo získat zpětnou vazbu od Správce údajů, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, máte právo:

získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a informovat správce údajů o následujících informacích:

účely správy dat;

kategorie osobních údajů zpracovávaných o vás;

informace o příjemcích v kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny správcem údajů;

zamýšlenou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby;

Vaše právo požadovat po správci opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů v případě zpracování údajů na základě oprávněného zájmu;

právo podat stížnost u dozorového úřadu;

pokud údaje nebyly shromážděny od vás, všechny dostupné informace o jejich zdroji;

skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud byl takový postup použit), včetně profilování, a alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a významu takového zpracování údajů pro vás a očekávaných důsledcích pro vás.

Společnost zajišťuje, že e-maily pro marketingové účely lze kdykoli zdarma odhlásit. Uživatel může požádat o odvolání souhlasu zasláním zprávy na ayuraherbal@ayuraherbal.eu a poštou na 4030 Debrecen Galamb utca.

Správa dat související se zasíláním newsletterů

Proces správy dat se provádí za účelem zasílání newsletterů.

Data spravována

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Délka správy dat

Do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas správci údajů přihlášením k odběru newsletteru [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Data spravována

Údaje zpracovávané soubory cookie uvedené v informacích o souborech cookie.

Délka správy dat

Doba uložení dat daného souboru cookie, více informací je k dispozici zde:

Obecné informace o souborech cookie Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informace Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=cs

Facebook info:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas s poskytnutím Správci údajů k používání webových stránek [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení].

Zpracování údajů pro jiné účely

Údaje našich zákazníků uchováváme a používáme v souladu s ustanoveními tohoto Prospektu, když jsou kontaktováni e-mailem nebo když jsou nám zaslány informace jinou formou, registrují se nebo zadávají objednávku na našich webových stránkách. Abychom zachovali bezpečnost dat, uchováváme a používáme tato data a další technické informace v rozsahu nezbytném k trestnímu stíhání, pokud je obsah www.ayuralife.eu používán pro nevhodné nebo nesprávné, neetické účely v rámci nezákonné činnosti. , v případ útoku na náš IT systém. Když předáváme osobní údaje našich zákazníků zpracovateli údajů, je ayuralife.eu odpovědná za dodržování těchto zákonných požadavků týkajících se zpracování údajů. Údaje tedy budou předány pouze poskytovatelům služeb, se kterými jsme uzavřeli smlouvu za účelem zpracování údajů a kteří se v této smlouvě zavazují k ochraně obdržených osobních údajů.

Subjekty údajů, které nejsou uvedeny v tomto Prospektu, budou dotčeným osobám oznámeny v době sběru údajů.

Dovolujeme si Vás informovat, že Správce údajů musí vyhovět písemným žádostem úřadů o údaje na základě zákonného zmocnění. Správce dat informuje o datových přenosech v Infotv. Správce údajů vede v souladu s § 15 odst. 2 až 3 záznamy (kterému orgánu, jaké osobní údaje, na jakém právním základě, kdy je Správce údajů předává), jejichž obsah Správce údajů poskytne na vyžádání, pokud jeho zpřístupnění nevylučuje zákon.

Příjemci osobních údajů

Zpracování údajů pro uchovávání osobních údajů

Jméno zpracovatele údajů: AYURA HERBAL Kft.

Kontaktní údaje zpracovatele údajů: 4030 Debrecen Galamb utca 3.

Telefonní číslo: 0036204552555

E-mailová adresa: ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Sídlo: 4030 Debrecen Epreskert utca 2.

Webové stránky: www.ayuralife.eu

Zpracovatel uchovává osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Nemáte přístup k osobním údajům.

Činnosti zpracování dat související s newslettery

Název společnosti provozující informační systém: AYURA HERBAL Kft.

Sídlo společnosti provozující informační systém: 4030 Debrecen Epreskert utca 2.

Telefonní číslo společnosti provozující newsletterový systém: 0036204552555

E-mailová adresa společnosti provozující newsletterový systém je ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Web společnosti newsletter: www.ayuralife.eu

Zpracovatel údajů se podílí na zasílání newsletterů na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Zpracovatel přitom poskytne jméno a e-mailovou adresu subjektu údajů

v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletteru.

Zpracování údajů souvisejících s online platbou

Jméno zpracovatele údajů: CIB Bank Zrt.

Sídlo zpracovatele údajů: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Telefonní číslo zpracovatele dat: 061424242

E-mailová adresa zpracovatele údajů: cib@cib.hu

Webové stránky zpracovatele údajů: www.cib.hu

Zpracovatel údajů se podílí na provádění Online platby na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Zpracovatel přitom zpracovává fakturační jméno a adresu subjektu údajů, číslo objednávky a datum v občanskoprávní promlčecí lhůtě.

V případě plateb bankovními kartami zpracovává údaje o platebních transakcích kartou CIB Bank Zrt. Rozsah zpracovávaných údajů: IČ plátce, částka transakce, datum a čas transakce. Naše společnost nezpracovává, neshromažďuje ani neuchovává žádné údaje o kartě potřebné pro platební transakci a nemá k těmto údajům žádným způsobem přístup.

Předpisy CIB Bank Zrt. nakládání s daty: k dispozici na webových stránkách www.cib.hu.

Zpracování dat související s pěknou platbou kartou

V případě pěkné platby kartou zpracovávají údaje o platební transakci kartou OTP Bank Plc., MKB a K&H Bank. Rozsah zpracovávaných údajů: IČ plátce, částka transakce, datum a čas transakce.

Vaše práva při správě dat

Po dobu zpracování údajů máte v souladu s ustanoveními vyhlášky následující práva:

právo odvolat souhlas, právo na opravu přístupu k osobním údajům a údajům souvisejícím se zpracováním údajů, omezení zpracování údajů, právo odvolat právo na protest proti právu na přenositelnost.

Správa dat souvisejících s internetovým obchodem

Tento dokument obsahuje všechny relevantní informace o správě údajů související s provozem a provozem internetového obchodu v souladu s Obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen: Nařízení, GDPR) a CXII. TELEVIZE. (dále: Info TV.). https://admin.fogyasztobarat.hu/hud/images/sutik.png

Informace o používání souborů cookie

Co je to cookie?

Správce údajů používá při návštěvě webových stránek tzv. cookies. Informační balíček sestávající z cookies a dopisů, které naše webové stránky zasílají do vašeho prohlížeče za účelem uložení určitých nastavení, a tím usnadňují používání našich webových stránek a pomáhají shromažďovat některé relevantní statistické informace o našich návštěvnících.

Některé soubory cookie neobsahují osobní údaje a nejsou vhodné pro identifikaci jednotlivého uživatele, některé však obsahují jedinečný identifikátor – tajnou, náhodně vygenerovanou posloupnost čísel –, kterou vaše zařízení ukládá a zajišťuje tak vaši identitu. Provozní doba každého cookie (cookie) je popsána v příslušném popisu každého cookie (cookie).

Například nastavení pro zobrazení funkce košíku. Soubor cookie obsahuje jasnou kombinaci písmen / čísel, která identifikuje prohlížeč používaný uživatelem. Tyto soubory cookie jsou pouze dočasně uloženy v počítači uživatele a do IT zařízení společnosti se přenášejí pouze tehdy, když uživatel navštíví naše stránky.

Účelem tohoto typu správy dat je identifikovat uživatele, rozlišovat mezi nimi, identifikovat aktuální pracovní tok uživatelů, ukládat při něm poskytnutá data, předcházet ztrátě dat a provádět webová analytická měření.

Uživatel může kontrolovat, mazat a určovat, jak jsou cookies ukládány na jeho počítači pomocí nastavení ve svém prohlížeči.

Používání cookies je se souhlasem dotčeného uživatele. Rozsah spravovaných dat: datum, čas, dříve navštívená stránka.

Správa dat trvá maximálně 5 let.

Pokud uživatel ve svém prohlížeči zakáže používání cookies, může to znamenat, že některé funkce webových stránek nebo internetového obchodu společnosti budou omezeny nebo pro něj nebudou vůbec dostupné.

Právní základ a právní základ souborů cookie:

Právním základem pro zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení je váš souhlas.

Údaje zpracovávané za účelem uzavření smlouvy a plnění

V důsledku uzavření a plnění smlouvy může nastat několik případů správy dat. Rádi bychom vás informovali, že zpracování údajů souvisejících s vyřizováním reklamací a správou záruky bude probíhat pouze v případě, že uplatníte některé z těchto práv.

Pokud prostřednictvím e-shopu nenakupujete, jste pouze návštěvníkem e-shopu, může se na vás vztahovat to, co se píše o správě dat pro marketingové účely.

Zpracování údajů pro účely uzavření smlouvy a jejího bližšího plnění:

Kontakt

Například pokud nás kontaktujete e-mailem, osobně nebo telefonicky s dotazem na produkt. Předběžný kontakt není povinný, můžete si jej kdykoliv objednat z e-shopu.

Pokud kontaktujete naši společnost na e

Jako náš správce údajů budeme uchovávat všechny příchozí e-maily společně se jménem odesílatele, e-mailovou adresou, datem, časem a dalšími osobními údaji zaznamenanými ve zprávě po dobu maximálně 5 let od data komunikace a poté je vymažeme. .

Data spravována

Údaje, které jste uvedli při kontaktu.

Délka správy dat

Údaje budeme zpracovávat pouze do ukončení kontaktu.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas, který dáváte správci údajů tím, že nás kontaktujete. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení]

Registrace na webu

Uložením údajů poskytnutých při registraci může Správce poskytnout pohodlnější službu (např. při dalším nákupu nemusí být údaje subjektu údajů zadávány znovu). Registrace není podmínkou smlouvy

Data spravována

Během správy údajů správce údajů spravuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupeného produktu a datum nákupu.

Délka správy dat

Do odvolání vašeho souhlasu.

Právní základ pro správu dat

Váš dobrovolný souhlas správci údajů při registraci [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Zpracování objednávky

Během zpracování objednávek jsou pro plnění smlouvy vyžadovány činnosti správy dat.

Data spravována

Při správě údajů správce údajů spravuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupeného produktu, číslo objednávky a datum nákupu.

Pokud jste v internetovém obchodě zadali objednávku, je správa dat a poskytování dat nezbytné pro plnění smlouvy.

Délka správy dat

Údaje budou zpracovávány po dobu 5 let v souladu s občanskoprávní promlčecí lhůtou.

Právní základ pro správu dat

Plnění smlouvy. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení]

Vystavení faktury

Proces správy dat probíhá za účelem vystavení faktury v souladu s obsahovými a formálními náležitostmi předepsanými příslušnou legislativou a splnění povinnosti vést účetní záznamy. The St. Podle § 169 odst. 1 až 2 musí společnosti uchovávat účetní doklad přímo i nepřímo dokládající účetní záznamy.

Data spravována

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Délka správy dat

Vystavené faktury jsou vystavovány zákonem. Podle § 169 odst. 2 musí být uchovávána po dobu 8 let ode dne vystavení faktury.

Právní základ pro správu dat

Zákon CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty. Vystavení faktury je podle § 159 odst. 1 povinné a musí být uchováváno po dobu 8 let podle § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví [správa dat podle § 6 odst. 1 písm. vyhláška].

Správa dat související s přepravou zboží

Právním základem pro přenos dat je Infotv. § 6 odst. 6, jakož i dobrovolný souhlas dotčené osoby a s ohledem na naše přepravní partnery Postatv. § 54 odst. 1.

Proces správy dat probíhá za účelem dodání objednaného produktu.

V souvislosti s plněním objednávek předáváme osobní údaje a dodací údaje logistickým společnostem, které mají nasmlouvané dodávky produktů jako zpracovatelé dat:

Data spravována

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Délka správy dat

Správce s údaji nakládá po dobu dodání objednaného zboží.

Právní základ pro správu dat

Plnění smlouvy [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení].

Příjemci a zpracovatelé dat zpracování dat souvisejících s přepravou zboží

Jméno příjemce: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.

Adresa příjemce: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefonní číslo příjemce: 06-29-88-67-00

E-mailová adresa příjemce je info@gls-hungary.com

Webová stránka příjemce: https://gls-group.eu/EN/hu/home

Kurýrní služba se podílí na dodání objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se Správcem údajů. Kurýrní služba nakládá s obdrženými osobními údaji v souladu s pokyny k ochraně údajů dostupnými na jejích webových stránkách v souladu s příslušnou legislativou.

Účelem předání údajů zpracovatelům údajů je doručení zakoupeného produktu, platba a schůzka. Rozsah poskytnutých údajů: jméno příjemce, adresa, telefonní číslo a hodnota objednávky.

Doba správy dat trvá do vypořádání s poskytovatelem služby.

Vyřizování záručních a pozáručních reklamací

Ohledně záruky a záručních reklamací, 19/2014. (IV. 29.) Výnos NGM má přednost.

Data spravována

Při vyřizování záručních a záručních reklamací také 19/2014. (IV. 29.) Výnos NGM má přednost.

V souladu s vyhláškou v souvislosti s námi prodávanými výrobky sepisujeme protokol o nám nahlášené záruce nebo záruční reklamaci, ve kterém je zaznamenáno:

své jméno, adresu a prohlášení o souhlasu být vázán Protokolem r zpracovávat vaše zaznamenané údaje, jak je stanoveno v Nařízení,

b) název a kupní cenu movité věci prodávané na základě smlouvy uzavřené mezi vámi a námi,

c) datum plnění smlouvy,

d) datum oznámení záruky nebo reklamace,

e) popis problému,

f) právo, které chcete uplatnit v rámci své záruky nebo záručního nároku, a

g) způsob vyřízení záruky nebo záruční reklamace nebo důvod zamítnutí reklamace nebo práva na její uplatnění.

Pokud od vás obdržíme zakoupený produkt, musíme vystavit potvrzení o převzetí, ve kterém bude uvedeno:

a) své jméno a adresu,

b) informace potřebné k identifikaci produktu a problému s ním,

c) datum obdržení produktu a

d) datum, kdy můžete obdržet opravený/vyměněný produkt.

Délka správy dat

Podnik uchovává záznam o záruce nebo reklamaci spotřebitele po dobu tří let ode dne jejího uplatnění a na požádání ji předloží kontrolnímu orgánu.

Právní základ pro správu dat

Právním základem zpracování údajů je 19/2014. (IV. 29.) Vyhláška NGM [4. § (1) a § 6 odst. 1] [zpracování údajů podle § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky].

Vyřizování dalších stížností spotřebitelů

Pro vyřizování stížností spotřebitelů je zaveden proces správy dat. Pokud jste nám podali stížnost, správa údajů a poskytování údajů je zásadní.

Data spravována

Jméno zákazníka, telefonní číslo, e-mailová adresa, obsah stížnosti.

Délka správy dat

Záruční nároky jsou uchovávány po dobu 5 let podle zákona o ochraně spotřebitele.

Právní základ pro správu dat

Pokud u nás podáte stížnost, CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Akt 17/A. § (7), jsme povinni reklamaci uchovávat po dobu 5 let [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky].

Údaje zpracovávané v souvislosti s ověřitelností souhlasu

Během registrace, objednání a přihlášení k odběru newsletteru ukládá IT systém IT údaje související se souhlasem pro pozdější ověření.

Data spravována

Datum udělení souhlasu a IP adresa subjektu údajů.

Délka správy dat

Souhlas musí být z důvodu zákonných požadavků ověřitelný později, takže doba uložení dat bude uložena do uplynutí doby zpracování dat.

Právní základ pro správu dat

Tuto povinnost stanoví čl. 7 odst. 1 nařízení. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení]

Správa dat pro reklamní účely

Můžete se také přihlásit k odběru newsletteru společnosti na webových stránkách společnosti.

Účelem správy dat je zasílání e-mailových newsletterů o případných speciálních nabídkách zájemcům, včetně komerční reklamy a produktových informací.

Právním základem zpracování údajů je dobrovolný souhlas subjektu údajů, společnosti Eker. TELEVIZE. a příslušných ustanovení Grt.

V tomto kruhu správce dat zpracovává následující údaje: jméno, datum, čas, e-mailová adresa, IP adresa.

Délka správy dat:

do odvolání souhlasu subjektu údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou společností ověřovány. Jste výhradně odpovědní za přesnost poskytnutých informací. Když zadáte svou e-mailovou adresu, nesete výhradní odpovědnost za to, že budete službu využívat z poskytnuté e-mailové adresy. Veškerá odpovědnost za přihlášení k dané e-mailové adrese spočívá výhradně na uživateli, který si e-mailovou adresu zaregistroval.

Účel a podmínky správy dat

Osobní údaje lze zpracovávat pouze za konkrétním účelem, a to za účelem uplatnění práva a splnění povinnosti. Zpracovávat lze pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro daný účel zpracování a jsou pro tento účel vhodné. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu.

Zpracování údajů souvisejících s činností společnosti je založeno především na dobrovolném souhlasu a příslušných právních předpisech. V případech uvedených v příslušných právních předpisech však zákon ukládá povinnost nakládat, uchovávat a předávat soubor poskytnutých údajů. V takovém případě budeme přímo informovat subjekt údajů.

K souhlasu zákonného zástupce nezletilého, který dosáhl věku 16 let, není třeba souhlasu ani následného souhlasu jeho zákonného zástupce.

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, když navštívíte naše webové stránky, když se zaregistrujete nebo se přihlásíte, nebo když si objednáte produkt nebo službu prostřednictvím našich webových stránek, jak to vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a tímto dokumentem pouze s vaším výslovným souhlasem.

Registrace do našeho internetového obchodu

Účelem správy dat je sledování objednávek a nákupů v internetovém obchodě, vystavení faktury, evidence zákazníků, rozlišování zákazníků, plnění objednávek, dokladování nákupů a plateb, plnění účetních povinností, kontakt se zákazníky, analýza zvyků zákazníků, cílený servis, vypořádání s partnery, přímé marketingové (EDM) dotazy a informace o aktuálních informacích a nabídkách.

Délka správy dat:

v případě příspěvků na přímý marketing do odvolání souhlasu uživatele, v případě profilových údajů po dobu 4 (čtyř) let od posledního přihlášení, v případě údajů o nákupu Aud. TELEVIZE. Podle § 169 odst. 2 na 8 (osm) let.

Firemní údaje správce údajů:

Název společnosti: AYURA HERBAL Kft.

Sídlo: 4030 Debrecen, Epreskert utca 2.

Telefonní číslo: +36 20 455 2555

Webové stránky: www.ayuralife.eu

DIČ: 23586970-2-09

Registrační číslo společnosti: 09-09-022061

Podrobnosti o hostitelské společnosti (společnosti):

Název společnosti: ShopRenter.hu Kft.

Sídlo: 12928 Debrecen, Kassai út.

Telefonní číslo: + 36-1 / 234-5012

Web: https://shoprenter.hu

DIČ: 23174108-2-09

IČO: 09 09 020636

Vyžádejte si informace o ochraně osobních údajů:

Máte-li jakékoli požadavky nebo dotazy týkající se našeho zpracování údajů, můžete svůj požadavek zaslat poštou nebo osobně na adresu 3 Galamb utca, 4030 Debrecen nebo elektronicky na ayuraherbal@ayuraherbal.eu.

Vaše odpovědi zašleme do 30 dnů na vámi uvedenou adresu.

Rozsah údajů spravovaných naší společností

Osobní údaje: jakékoli údaje, závěry, které lze vyvodit z údajů nebo informací, z nichž lze přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“). Může to být například jméno subjektu údajů nebo konkrétní číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby. .

Při registraci nebo nákupu v našem internetovém obchodě budou z vašich osobních údajů zaznamenány následující vámi poskytnuté osobní údaje:

vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací a fakturační adresa, přihlašovací údaje a informace o uživatelském účtu, včetně vašeho uživatelského jména, hesla a jedinečného uživatelského ID, podrobností o vašich předchozích nákupech, nastavení souborů cookie.

Datum přijetí: 28.01.2022

1. Úvod

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují obchodní podmínky související se správou dat internetového obchodu provozovaného pod doménou www.ayuralife.eu. Vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu – a tedy správcem údajů – je AYURA HERBAL Kft. (dále jen Společnost).

Prvořadým cílem Společnosti je po celou dobu zákonným, spravedlivým a transparentním způsobem chránit osobní údaje svých zákazníků a návštěvníků webových stránek. Společnost nakládá s osobními údaji aktuálním způsobem, důvěrně a považuje za nesmírně důležité respektovat právo svých zákazníků na sebeurčení informací a přijímat veškerá bezpečnostní, technická a podniková opatření, která zaručují bezpečnost data.

Společnost níže popisuje své zásady správy dat a prezentuje očekávání, která formulovala a prosazuje vůči sobě jako správci údajů a svým partnerům jako správcům údajů a zpracovatelům údajů.

Naše zásady ochrany údajů jsou v souladu s platnou vnitrostátní legislativou a legislativou EU na ochranu údajů, zejména s následujícími:

2011 CXII. Zákon V o právu na sebeurčení informací a svobodě informací (infozákon), Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) č. 2016/679, dále: GDPR), zákon V z roku 2013 – o občanský zákoník (občanský zákoník), 1999 LXXVI. Zákon – o autorském právu (Szjt.), CLV. Zákon – o ochraně spotřebitele (Fgytv.), 1998 XIX. Zákon CVIII z roku 2001 o trestním řízení (Be.), zákon C z roku 2000 o účetnictví (zákon o účetnictví) Zákon CXXXIII z roku 2005 o službách elektronických komunikací a některých otázkách souvisejících se službami informační společnosti (Eker. zákon), zákon CXXXIII z roku 2005 o elektronických komunikacích (Eht.) Zákon XLVIII z roku 2008 o pravidlech ochrany osob a majetku a pravidlech soukromého vyšetřování (SZVMt.) Zákon – o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamy (gr.), zákon 2012 – zákoník práce (mt.), zákon CLIX z roku 2012 Zákon o poštovních službách (poštovní zákon).

0
    0
    Vozík
    Košík je prázdnýVissza a termékekhez!
    Call Now Button