Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás),

b) hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során

a) megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

b) megőrzi a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

c) valamint biztosítja a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A Társaság informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik

Kártérítés és sérelemdíj

Akit az adatvédelmi jogszabályok megsértése eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár ér, kártérítésre jogosult, amit az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles megfizetni. Az adatfeldolgozó felelős, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy nem tartotta be az adatkezelő jogszerű utasításait. Amennyiben több adatkezelő, vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősek az adatkezelés során okozott kárért, akkor ebben az esetben egyetemlegesen felelnek a teljes kárért.

Az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót a kártérítési kötelezettség alól abban az esetben mentesíteni kell, ha bizonyítja, hogy a kár bekövetkeztéért őt semmilyen felelősség nem terheli.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Eljárási szabályok

A Társaság legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikke szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Figyelemmel a kérelem bonyolultságára vagy a kérelmek számára, szükség esetén a határidő 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről a Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül az okok megjelölésével írásban tájékoztatja az érintettet. Amennyiben az érintett elektronikusan küldte meg kérelmét, a tájékoztatásnak is elektronikus formában kell megtörténnie, kivéve, ha az érintett ettől eltérően rendelkezik.

Amennyiben az adatkezelő Társaság az érintett kérelme alapján nem tesz intézkedést, úgy legkésőbb 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról vagy okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság a tájékoztatást díjmentesen biztosítja, kivéve azt az esetet, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés végrehajtásával felmerülő adminisztratív költségekre. Az adatkezelő kérheti ezen költségeinek megtérítését, ésszerű díj felszámítása mellett, vagy megtagadhatja a kérelem alapján kért intézkedést.

A Társaság az általa kezelt, az érintettel összefüggő személyes adatokról másolatot adhat át az érintett kérésére. Amennyiben az érintett további másolatokat kér, úgy az adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költségeket számolhat fel.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje az Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit az Adatkezelő az általa használt formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor megfelelő jognyilatkozattal kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén az Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat. A hozzájárulás visszavonását a felhasználó kérheti az ayuraherbal@ayuraherbal.eu címre küldött üzenetével, valamint postai úton a 4030 Debrecen Galamb utca 3. címre küldött kérelmével.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Egyéb célú adatkezelés

A jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint tároljuk és használjuk fel az ügyfeleink adatait, amikor megkeresnek minket e-mailben, illetve, ha információt küldenek számunkra valamilyen más formában, regisztrálnak, vagy megrendelést adnak le weboldalunkon. Az adatbiztonság fenntartása miatt olyan mértékben tároljuk és használjuk fel ezeket az adatokat és az egyéb technikai információkat, amennyire az szükséges azzal szembeni eljárás érdekében, ha a www.ayuralife.eu oldal tartalmát nem megfelelő, vagy inkorrekt, etikátlan céllal használnák fel, jogellenes tevékenység részeként, informatikai rendszerünk elleni támadás esetén. Amikor az ügyfeleink személyes adatait adatfeldolgozó részére továbbítjuk, a ayuralife.eu felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások betartásáért. Ennélfogva az adatokat kizárólag olyan szolgáltatóknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk, és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor tájékoztatjuk az érintetteket.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: AYURA HERBAL Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:4030 Debrecen Galamb utca 3.

Telefonszám: 0036204552555

E-mail cím: ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Székhely: 4030 Debrecen Epreskert utca 2.

Weboldal: www.ayuralife.eu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: AYURA HERBAL Kft.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 4030 Debrecen Epreskert utca 2.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: 0036204552555

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: ayuraherbal@ayuraherbal.eu

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: www.ayuralife.eu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: CIB Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 061424242

Az adatfeldolgozó e-mail címe: cib@cib.hu

Az adatfeldolgozó weboldala: www.cib.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Bankkártyás fizetés esetén a kártyás fizetési tranzakciók adatait a CIB Bank Zrt. kezeli. A kezelt adatok köre: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, a tranzakció dátuma és időpontja lehet. Cégünk semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.
A CIB Bank Zrt. adatkezelésre vonatkozó szabályzata: a
www.cib.hu weboldalon érhető el.

Szép kártyás fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Szép kártyás fizetés esetén a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt., az MKB és a K&H Bank kezeli. A kezelt adatok köre: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, a tranzakció dátuma és időpontja lehet.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

a hozzájárulás visszavonásának joga személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való jog adatkezelés korlátozása, törléshez való jog tiltakozáshoz való jog hordozhatósághoz való jog.

A webshoppal összefüggő adatkezelések

A jelen dokumentum a webshop működésével és működtetésével kapcsolatban minden lényeges adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) alapján.
https://admin.fogyasztobarat.hu/hud/images/sutik.png

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítve ezáltal honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

Ilyen például a kosár funkciójának megjelenítésére szolgáló beállítások. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a felhasználó által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a felhasználó számítógépén, és csak akkor kerülnek át a társaság informatikai eszközeire, amikor a felhasználó meglátogatja oldalunkat.

Az ilyen típusú adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamentének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések eszközölése.

A felhasználó a számítógépén tárolt sütiket ellenőrizheti, törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja a böngészőjében lévő beállításai segítségével.

A sütik alkalmazására az érintett felhasználó hozzájárulásával kerül sor. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, az előzetesen meglátogatott oldal.

Az adatkezelés legfeljebb 5 évig tart.

Amennyiben a felhasználó a böngészőjében a sütik használatát letiltja, ez azzal járhat, hogy a táraság honlapjának vagy webáruházának egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek a számára.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A szerződéskötés és teljesítés okán kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés okán több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre.

A szerződéskötés és teljesítés okán megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, személyesen, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban. Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

Amennyiben Ön megkeresi társaságunkat a megadott elérhetőségeinken, úgy adatkezelőként minden beérkező e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, dátummal, időponttal és az üzenetben rögzített egyéb személyes adattal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 évig őrizzük meg és azt követően pedig törlünk.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel végéig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a vonatkozó jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számla kiállítása, és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adattovábbítás jogalapja az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a szállítást végző partnereink tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

A rendelések teljesítésével összefüggésben személyes adatokat és szállítási adatokat továbbítunk a termékek szállítására szerződött logisztikai cégeknek, mint adatfeldolgozóknak:

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: 06-29-88-67-00

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozóknak történő adattovábbítás célja a megvásárolt termék kiszállítása, fizettetés, időpont-egyeztetés. Átadott adatok köre: címzett neve, címe, telefonszáma és a megrendelés értéke.

Az adatkezelés ideje a szolgáltatóval történő elszámolásig tart.

Szavatossági és jótállási igények kezelése

A szavatossági és jótállási igényekkel kapcsolatosan a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet az irányadó.

Kezelt adatok

A szavatossági és jótállási igények kezelésekor szintén a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet az irányadó.

A rendelet alapján az általunk forgalmazott termékeinkkel kapcsolatban, a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyben rögzítésre kerül:


a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,


c) a szerződés teljesítésének időpontját,


d) a szavatosság illetve jótállási igény bejelentésének időpontját,


e) a probléma leírását,


f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá


g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.


Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk, amelyen fel kell tüntetni


a) az Ön nevét és címét,


b) a termék és a vele kapcsolatos probléma azonosításához szükséges adatokat,


c) a termék átvételének időpontját, továbbá


d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított/kicserélt terméket átveheti.

Az adatkezelés időtartama

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés] szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben hozzánk fordul panasszal, úgy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Reklám célú adatkezelések

A társaság hírlevelére a társaság weboldalán is fel lehet iratkozni.

Az adatkezelés célja a gazdasági reklámot, termék ismertetőt is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az esetleges akciós ajánlatokról az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. és a Grt vonatkozó rendelkezései.

E körben az adatkezelő a következő adatokat kezeli: név, dátum, időpont, e-mail cím, IP cím.

Az adatkezelés időtartama:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az Ön által megadott személyes adatokat a Társaság nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés célja és feltételei

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A társaság tevékenységével kapcsolatos adatkezelés elsődlegesen önkéntes hozzájáruláson, valamint a vonatkozó jogszabályokon alapul. Azonban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a megadott adatok egy körének kezelésére, tárolására, továbbítására a jogszabály kötelezettséget ír elő. Ilyen esetben erről közvetlenül tájékoztatjuk az érintettet.

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Jogszabályi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a személyes adatokat, amikor Ön látogatást tesz honlapunkon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik, vagy amikor terméket vagy szolgáltatást rendel a honlapunkon keresztül. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, kifejezetten az Ön beleegyezésével kezeljük.

Webáruházunkba történő regisztráció esetén az adatkezelés célja a webáruházban történő rendelés és vásárlás nyomon követése, a számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a vásárlók egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzott kiszolgálás, elszámolás a partnerekkel, direktmarketing (EDM) tartalmú megkeresések és tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés időtartama:

a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 (négy) évig, a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig.

Az adatkezelő cégadatai:

Cégnév: AYURA HERBAL Kft.
Székhely: 4030 Debrecen, Epreskert utca 2.
Telefonszám: +36
20 455 2555
Weboldal:
www.ayuralife.eu
Adószám: 23586970-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-022061A tárhely szolgáltató cég(ek) adatai:

Cégnév: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: +36-1/234-5012
Weboldal: https://shoprenter.hu

Adószám: 23174108-2-09
Cégjegyzékszám: 09 09 020636

Adatvédelmi tájékoztatás kérése:

Amennyiben kérése vagy kérdése merülne fel adatkezelésünkkel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy személyesen a 4030 Debrecen, Galamb utca 3. címre, vagy elektronikusan az ayuraherbal@ayuraherbal.eu címre küldheti.

Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által megjelölt címre.

Társaságunk által kezelt adatok köre

Személyes adat: minden olyan adat, adatból levonható következtetés, vagy információ, amely alapján közvetlen vagy közvetett módon azonosítható egy természetes személy (a továbbiakban: érintett). Ez lehet például az érintett neve, vagy egy konkrét szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.


Ha Ön webáruházunknál regisztrál vagy vásárol, személyes adatai közül az Ön által megadott alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre:

neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási- és számlázási címe, login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját, korábbi vásárlásainak adatai, cookie-kra vonatkozó beállításai.

Elfogadás dátuma: 2022-01-28

1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.ayuralife.eu domain alatt működő webáruház adatkezelésével kapcsolatos feltételeket tartalmazza. A webáruház tulajdonosa és üzemeltetője – és így adatkezelő – az AYURA HERBAL Kft. (a továbbiakban, mint Társaság).

A Társaság kiemelt célja vásárlóinak és a honlap látogatóinak személyes adatainak védelme mindenkor jogszerű, tisztességes és átlátható módon. A Társaság a személyes adatokat naprakész módon, bizalmasan kezeli, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és vállalatirányítási intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel és partnereivel, mint adatkezelőkkel, illetve adatfeldolgozókkal szemben megfogalmazott és érvényesít.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és uniós jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.), az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU rendelet, a továbbiakban: GDPR), 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 1999. évi LXXVI. törvény – a szerzői jogról (Szjt.), 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.), 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.), 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.), 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.), 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.), 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.), 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 2012. évi törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.), 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

0
  0
  Kosár
  Call Now Button